Jak svolat schůzi dle NOZ

ÚvodPoradnaČasto kladené dotazyJak svolat schůzi dle NOZ

V případě svolání schůze společenství vlastníků se použije § 248 a § 249 NOZ

Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka.

Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

Je-li zasedání svoláno podle § 248, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.

Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.