Profesionální předseda

ÚvodDoplňkové službyProfesionální předseda

Má vaše Společenství problém s volbou předsedy?

Nikdo nechce převzít zodpovědnost a závazky plynoucí z funkce člena výboru?

Nemáte dostatek času na administrativu?

V každém Společenství vlastníků může nastat situace, kdy shromáždění není schopno zvolit členy výboru. Důvodů, proč nikdo neprojeví zájem vykonávat tyto funkce, může být několik - vlastníci nemají dostatek odborných znalostí nebo volný čas, obávají se sousedských hádek a v neposlední řadě je často odrazuje tíha odpovědnosti, kterou výbor ze své funkce má.

Víme, že členství ve výboru Společenství vlastníků je mnohdy funkce nevděčná a mnoho vlastníků nemá zájem se zástupcem domu stát. S tím souvisí hrozba, že nebude nikdo, kdo by Společenství zastupoval.

Proto nabízíme službu profesionálního předsedy.

Výhody profesionálního předsedy

Kompletně zajištěný chod Společenství

Předseda uzavírá smlouvy, zajišťuje opravy, vyřizuje požadavky vlastníků, svolává shromáždění a zajišťuje požadavky z něj plynoucí, zajišťuje vymáhání dluhů, zajišťuje veškerou agendu a potřeby pro plynulý a bezproblémový chod domu

Příprava materiálů

Profesionální předseda zodpovídá za přípravu pozvánek, zajištění prezence, řízení a organizaci jednání shromáždění vlastníků jednotek, zajištění zápisu z jednání.

Odpovědnost

Profesionální předseda plně nahradí statutární orgán SVJ a převezme odpovědnost z funkce vyplývající.

Cena za službu

Odměna odpovídá průměrné měsíční odměně tříčlenného výboru z řad vlastníků domu.

Kontakt na předsedu

Každý z vlastníků obdrží na profesionálního předsedu kontakt pro rychlejší komunikaci.

Pravidelná kontrola domu

Každý měsíc navštíví dům technik, který zkontroluje dům, případně zajistí opravu zjištěných závad a provede základní údržbu, aby byla zajištěna funkčnost vašeho domu.

 

Další funkce předsedy

 • Převezme plné zastoupení Společenství.
 • Vypracuje návrh výší záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsobu rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky a předloží jej ke schválení shromáždění.
 • Svolává shromáždění vlastníků (minimálně 1x ročně).
 • Zajišťuje plnění usnesení shromáždění vlastníků.
 • Domlouvá pravidelné porady se správcem objektu.
 • Zařizuje pravidelné kontroly objektu za účasti správce.
 • Kontroluje vyúčtování nákladů spojených s užíváním jednotek.
 • Má odpovědnost za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a její předložení shromáždění ke schválení.
 • Má odpovědnost za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení apod.
 • Sjednává dohody o provedení prací, o dodávce služeb a kontroluje kvalitu jejich provedení, řeší úhradau za provedené dodávky služeb, uzavírá příslušné smlouvy.
 • Činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na příspěvcích na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku a záloh na služby.
 • Uplatňuje pohledávky Společenství.
 • Plní povinnosti ve vztahu k rejstříku Společenství.
 • Dohlíží na výkon činnosti správce a provádí jeho kontrolu.
 • Jedná ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo si je shromáždění nevyhradilo.
 • Odečty energií - profesionální předseda zajistí odečty měřidel energií.

Měsíční paušál za službu

Do 20 bytů

5.000 Kč vč. DPH

21 až 60 bytů

8.500 Kč vč. DPH

61 bytů a více

12.000 Kč vč. DPH

 


Chcete více informací? Jsme zde pro vás

Napište nám své dotazy, odpovíme vám nebo zavoláme

Telefon: +420 736 420 630    E-mail: info@raritasro.cz

* Povinná položka

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zaslání nabídek.