Volba výboru

ÚvodPoradnaNávodyVolba výboru

Výbor společenství vlastníků jednotek je statutárním a výkonným orgánem společenství a musí být alespoň tříčlenný, tedy pokud klesne pod tři členy, musí se třetí člen buď dovolit nebo postupovat dle popisu níže. K platnosti zvolení členů výboru je zapotřebí, aby na schůzi shromáždění byli přítomni vlastnici jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků (tedy nikoliv jen přítomných). Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu.

V případě, že nebude zvolen výbor, může být přistoupeno k volbě pověřeného vlastníka. Povinnosti pověřeného vlastníka – Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., Čl.IX :

  1. Pověřený vlastník plní funkci výkonného a statutárního orgánu společenství.
  2. Pověřený vlastník činí právní úkony a podepisuje je jménem společenství.
  3. Pověřeného vlastníka volí shromáždění stejným způsobem, jakým se volí výbor.

V zájmu všech členů Vašeho společenství je, aby byl statutární orgán zvolen, protože pokud by jím byli všichni vlastníci zapsaní v KU ke dni vzniku SVJ, tak se kvůli každému rozhodování musí svolávat shromáždění vlastníků. SVJ se tak stane velmi neakceschopné v rozhodování.